Home - О компании - Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Перевод пока отсутствуют

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

W okresie od 01.03.2014r. do 28.02.2015r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, na podstawie umowy zawartej w dniu 4.06.2014 roku z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Spółka realizuje projekt dotyczący opracowania i wdrożenia nowej strategii CSR.

 

Tytuł projektu:

„Wdrożenie standardów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w obszarach i zakresie zgodnym z normą ISO 26000 w Zakładach Mechanicznych ”WIROMET” S.A.”

 

Cele i zakres projektu:

Celem głównym projektu jest zmiana i dostosowanie modelu zarządzania przedsiębiorstwem do światowych standardów w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w oparciu o wymagania normy ISO 26000.

Cele szczegółowe projektu to uporządkowanie i uspójnienie dotychczasowych działań w obszarze CSR, nawiązanie długofalowego dialogu z kluczowymi grupami Interesariuszy oraz wprowadzenie trwałych zmian w działalności przedsiębiorstwa w obszarach środowiskowych, relacji z pracownikami oraz otoczeniem zewnętrznym.

Projekt obejmuje i oddziałuje na wszystkie zidentyfikowane grupy Interesariuszy: pracowników, dostawców, podwykonawców, odbiorców, społeczność lokalną, uczelnie wyższe i szkolnictwo zawodowe oraz osoby wchodzące na rynek pracy.

Harmonogram realizacji projektu:

I kwartał

2014

II kwartał 2014

III kwartał 2014

IV kwartał 2014

I kwartał 2015

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001 oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg OHSAS 18001

 

 

Stworzenie Strategii CSR

 

 

 

Opracowanie nowych standardów w relacjach z personelem

 

 

 

 

Stworzenie kanałów komunikacji CSR

 

 

Opracowanie zasad stałej współpracy ze środowiskiem dydaktycznym oraz naukowym

 

 

Wartość całkowita projektu: 134.920,00 PLN

Wartość dofinansowania ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: 94.444,00 PLN

Korzyści związane z projektem: wdrożenie strategii CSR zgodnej z normą ISO 26000; zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego działalności; zmniejszenie uciążliwości środowiskowej, poprawa warunków pracy, zwiększenie dostosowania programów kształcenia do rzeczywistych potrzeb gospodarki, zacieśnienie współpracy między przemysłem a sferą B+R, ułatwienie startu w życiu zawodowym osobom podejmującym pierwszą pracę, zwiększenie wpływu dialogu z interesariuszami na działalność przedsiębiorstwa.

 

swisscontributionprogramme_logo

 

bundeslogo parp-logo

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Szczegółowe informacje o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy:

www.programszwajcarski.gov.pl, www.swiss-contribution.admin.ch/poland